Rørleggersentralen logo
Search

24/7 Rørleggervakt: 23 03 54 00

Search

Har du en gammel varmtvannsbereder?

Noen har kanskje en 30 år gammel varmtvannsbereder stående, klar for utskifting.
Det er ikke ofte man kommer over så gammel varmtvannsbereder, men har du en eldre bereder så er det stor energibesparelse ved å bytte berederen.

Forventet levetid

Det er en viss levetid også for varmtvannsberedere. Levetiden på din varmtvannsbereder er det
derimot ikke noe fasitsvar på. Teknisk levetid varierer helt fra 15 til 30 år, mens anbefalt levetid er 15 år. Leverandørene gir garanti på ståltanken i 10 år, mens øvrige komponenter gis det ikke mer enn 2 års garanti på. Vi anbefaler å bytte berederen dersom den er eldre enn 10 år, da reparasjonskostnadene kan bli uforholdsmessig høye ved å igangsette feilsøk og deretter reparasjon.

Moderne varmtvannsberedere er energisparende

Beredere på markedet i dag er isolert på en helt annen måte og bedre enn tidligere, samt at flere av varmtvannsberederne også er utstyrt med teknologi som gjør at berederen varmer seg opp når strømprisen er på sitt laveste nivå. Ved bytte av en gammel varmtvannsbereder så vil energibehovet bli mindre, og man sparer strøm. Er omgivelsestemperaturen høy der hvor berederen er plassert, så kan dette tyde på at det går mye unødvendig energi til oppvarming.

Slik finner du alder på din bereder.

Er du usikker på alderen på din bereder? Alderen kan leses av der hvor typebetegnelsen er plassert. Normalt er dette et klistremerke eller en plate hvor navn og alder er preget inn.

Lekkasje på varmtvannsbereder.

Lekkasjer oppstår i de fleste tilfeller på rør og ventiler. Kaldtvannsrøret inn på tanken eller varmtvannsrøret ut av tanken, på siden eller på toppen, eller sikkerhetsventilen som er plassert i bunnen av tanken.

I tillegg til dette så er varmtvannsberederen utstyrt med en varmekolbe bak det elektriske lokket. Varmekolben er montert ved at den er skrudd fast med gjenger i en stuss på tanken. Tetningsmetoden for varmekolben er en stor o-ring, som over tid har en tendens til å smuldre i stykker. Hvis det lekker vann så må årsaken til lekkasjen avdekkes og utbedres.

Vi anbefaler at varmtvannsberederen er på med vann hele året rundt, da det viser seg at det er oftere lekkasjer på rør og gjennomføringer når temperatursvingningene til stadighet går fra kaldt til varmt, og man unngår at pakningene tar skade ved at pakningene tørker inn.

Kan man ha en varmtvannsbereder i rom uten sluk?

Svaret er ja, men det er under visse forutsetninger. Alle varmtvannsberedere har noe som heter en sikkerhetsventil. Dette er en ventil hvor funksjonen er å løse ut ved for høyt trykk inne i tanken.

Trykkøkning

Trykkøkning forekommer når vannet oppvarmes fra kaldt til varmt vann. Denne utvidelsen av vannet forårsaker en trykkøkning inne i tanken såfremt det ikke tappes jevnlig varmt vann fra et tappested. I en varmtvannsbereder så har man blant annet en termostat. Denne har til funksjon å styre oppvarmingen av tanken, med start og stopp. Oppvarmingen foregår via en varmekolbe som vanligvis er på 2kw på tanker opp til 200 liter, og 3kw på 300 liters tanker. Ved elektronikkfeil på termostaten så vil kolben kunne svikte ved at den ikke stopper oppvarmingen av varmtvannsberederen. Dette vil medføre at tanken blir oppvarmet til en temperatur på over 100 grader. Vann begynner som kjent å koke ved temperatur på 100 grader, noe som vil forårsake en rask trykkøkning i tanken.

En annen form for trykkøkning er via det kommunale vannet vi får inn i huset.

Vanntrykket fra kommunen varierer fra sted til sted, ut fra om du bor høyt eller lavt i terrenget, og ut fra vannforbruket fra de som er påkoblet den samme kommunale vannledningen du selv er tilkoblet til. På dagtid er det forståelig nok høyere vannforbruk enn på natta. På natta bygger det seg da opp et høyere trykk enn på dagtid.

Forholdene som nevnt over skaper trykkøkning inne i tanken, og det er her sikkerhetsventilens funksjon kommer inn i bildet. Sikkerhetsventilens oppgave er å løse ut ved trykk på over 9 bar slik at tanken ikke eksploderer. Ved utløsning av sikkerhetsventilen så kommer det varmt vann ut av ventilen. Dette vannet må ledes uavbrutt til avløp så lenge varmtvannsberederen ikke står i rom med sluk i gulvet.

Flere spør: Hvor er beste plassering av en varmtvannsbereder? Det er ikke noe fasitsvar på dette, da den kan plasseres hvor som helst inne i bygningskroppen, så lenge det er i et oppvarmet rom hvor temperaturen holdes over null grader. Det er uansett en fordel å plassere varmtvannsberederen så nærme tappestedene som mulig, dette for å unngå alt for langt rørstrekk og for å få kortest mulig ventetid på det varme vannet.

Er det normalt at en varmtvannsbereder lager lyd?

Nei, det er ikke normalt at tanken lager lyd, men hvis sikkerhetsventilen utløses så vil man høre en kraftig lyd i form av slag i hele røranlegget i boligen. Hvis dette skjer så er enten sikkerhetsventilen defekt eller det er for høyt trykk, hvorpå tiltak må iverksettes.

Vanlige tiltak er innmontering av en reduksjonsventil og et ekspansjonskar. Hvis man allerede, eller nylig har fått montert en reduksjonsventil, så er det ikke uvanlig at sikkerhetsventilen begynner å lekke. Dette er fordi reduksjonsventilen har en tilbakeslagsventil. Ventilen hindrer at vannet ved ekspansjon skal bli ledet tilbake til kommunal vannledning, dette for å forhindre forurensning av drikkevannet. I dette tilfellet må man installere et ekspansjonskar som har til oppgave å oppta trykkvariasjonen som oppstår i rørene i boligen.

Størrelsen på ekspansjonskaret varierer ut fra størrelsen på din varmtvannsbereder.

Brunt vann i vannkranene

Det kan forekomme brunt vann i kranene. Dette er humus i rørveggene som løsner ved vannavslag. Vannavslag, enten lokalt i din bolig eller ved vannavslag i kommunalt nett. Dette er små partikler som løsner fra rørveggen når vannrøret mister sitt normale trykk. Når vannet settes på igjen så vil disse partiklene blir med vannet videre og avgi en brunaktig farge på vannet. Ved å la vannet stå å renne lenge så vil du til slutt se at denne brunfargen blir borte.