Rørleggersentralen logo
Search

24/7 Rørleggervakt: 23 03 54 00

Search

VEILEDER OM TRYKKREDUKSJONSVENTIL

Her gjengir vi informasjon fra Vann og avløpsetaten:

1. Hva er en trykkreduksjonsventil?

Vann- og avløpsetaten plikter å levere et vanntrykk på minimum 2 bar. Inne i eiendommen bør trykket i vannrørene ikke være høyere enn 6 bar, og bør ligge optimalt rundt 4 – 5 bar. Ved for høyt trykk kan sanitærinstallasjoner ta skade. En trykkreduksjonsventil senker vanntrykket inne i eiendommen.

2. Har jeg en trykkreduksjonsventil?

Du kan lokalisere trykkreduksjonsventilen, hvis denne er installert, i nærheten av der vannet kommer inn i eiendommen/boligen. Den er mest sannsynlig installert rett etter innvendig hovedstengeventil, som regel i vaskerom eller teknisk rom. Dersom du er usikker på om eiendommen har reduksjonsventil, kan du prøve å inspisere vanninntaket til eiendommen. Hvis flere seksjoner får vann fra samme vanninntak, bør dere inspisere om trykkreduksjonsventilen er installert før første stikkledningsforgrening. Ring oss på telefon 23 03 54 00 for å få veiledning for å lokalisere reduksjonsventilen.

3. Jeg har trykkreduksjonsventil, hvorfor får jeg dette brevet?

Vi har utført en kartlegging av kunder som ikke har trykkreduksjonsventiler. Det er kun disse kundene som bør installere en trykkreduksjonsventil. Hvis du allerede har installert en slik, kan du se bort fra brevet.

4. Hvorfor endrer kommunen trykket i dette området?

Kommunen endrer trykket for å forsterke leveringssikkerheten. Dette er et nødvendig tiltak for at vannleveransen skal være tilstrekkelig robust. I praksis vil dette bety at det er mindre risiko for at du mister vannet ved en eventuell driftshendelse.

5. Hva skjer hvis jeg ikke har installert trykkreduksjonsventil?
Abonnentene plikter å sørge for at eiendommens sanitæranlegg til en hver tid er i forskriftsmessig stand. Dette gjelder også nødvendige tekniske installasjoner som sikrer trygg vannleveranse fra den kommunale ledningen. Hvis trykkreduksjonsventil ikke er installert, risikerer den enkelte skader på innvendige rør og sanitærinstallasjoner grunnet for høyt trykk. Vann- og avløpsetaten har likevel ikke myndighet til å pålegge den enkelte å installere trykkreduksjonsventil. Dette er en vurdering hver enkelt eier gjør.

6. Har kommunen erstatningsansvar?
Vann- og avløpsetaten har ikke ansvar for ulemper eller skader på sanitæranlegg som skyldes høyt trykk i området. Så lenge vi leverer et vanntrykk på minimum 2 bar og overholder varslingsplikten, har kommunen ikke erstatningansvar for skader på sanitæranlegg.

7. Hvorfor må jeg bekoste ventiler som følge av endringer som kommunen gjør?
Vann- og avløpsetaten har ikke anledning til å bekoste trykkøknings- eller trykksenkningsanlegg på abonnentens vanninnlegg. Det er fastsatt i Oslo kommunes «Abonnementsbetingelser ved tilknytning til kommunens vann- og avløpsledninger» at abonnenten må sørge for installering av reduksjonsventil på vanninnlegget dersom vanntrykket inne i bygningen overstiger 6 bar.

8. Hvordan installerer jeg trykkreduksjonsventil?
Du må selv få tak i et rørleggerfirma som utfører installasjonen. Det er kun nødvendig med èn trykkreduksjonsventil for hver tilknytning til det kommunale vannledningsnettet. Det er derfor kostnadsreduserende hvis flere seksjonseiere går sammen om å installere en trykkreduksjonsventil.

9. Når skjer dette?
Trykkreduksjonsventiler bør være installert innen 10. april 2016. Trykkendringen vil bli gjennomført i løpet av andre kvartal i 2016. Nøyaktig dato for trykkendringen vil bli varslet med SMS og epost til alle beboere. Pass på at du har oppdaterte kontaktopplysninger i Altinn (www.altinn.no)

10. Seksjonert eiendom?
Seksjonseiere har ansvar for å dele informasjonen fra Vann- og avløpsetaten med sine medeiere, eventuelt styret i sameiet. Dere kan vurdere å gå sammen om installasjonen av trykkreduksjonsventil hvis dere deler stikkledning.
11. Hvor mye koster en trykkreduksjonsventil?
Send inn skjema nedenfor så sender vi deg et tilbud.

12. Hva skjer etter trykkendringen?
Trykkendringen kan medføre brunt vann og varierende trykk umiddelbart etterpå. Vannet kan være mer eller mindre brunt til og med neste dag etter reguleringen.
Åpne kaldtvannskranen og la vannet renne noen minutter for å slippe ut luft og spyle ut eventuelt brunt vann og partikler. Det er ikke farlig å drikke vannet eller bruke det til matlaging. Vær forsiktig med vask av lyse klær i denne perioden.

Les mer på www.stengtvann.no.
Kommunen sender deg melding om trykkendringen med SMS/telefon og epost. Pass på at du har oppdaterte kontaktopplysninger i Altinn (www.altinn.no)