Standard betingelser for Rørlegger Sentralen AS [v.17] (PDF)

Salgs- og leveringsbetingelser for Rørlegger Sentralen AS – Gjelder fra 01.06.19

 1. Praktiske forhold
 • Bruksområde for vilkårene. Disse alminnelige vilkårene gjelder ved enhver leveranse fra RS AS, med mindre annet er skriftlig (epost/sms) avtalt. Tillegg eller avvik fra disse alminnelige betingelser må avtales skriftlig og medtas i avtalen.
 • Definisjoner. Oppdrag/ordre betyr avtale (herunder akseptert tilbud) om leveranse av utstyr og tjenester, eller annen ytelse
 • Møtereferat og lignende. Partene må snarest mulig lese møtereferat eller tilsvarende dokumentasjon og melde fra om feil, misforståelser og lignende.
 • Oppgave over fremdrift. Partene avtaler hvordan rapportering skal skje. Dersom ikke noe er avtalt, kan kunden kreve at RS AS innen fem arbeidsdager le­verer rapport om ar­beidets fremdrift.
 • Eget bidrag. Kostnader i forbindelse med tidsbruk og annet, internt hos kunden eller noen kunden svarer for, som påløper i forbindelse med arbeidet, dekkes av kunde.
 1. RS AS forpliktelser
 • RS AS skal levere utstyr og tjenester i henhold til inngått avtale, og framdriftsplan hvor dette er avtalt.
 • RS AS er ansvarlig for nødvendige sertifiseringer for det arbeid som RS AS skal utføre.
 • RS AS vil sammen med sine underentreprenører utføre alt arbeid iht. akseptert tilbud.
 • Eventuelle tilleggsarbeider skal varsles skriftlig av RS AS og vil ikke påbegynnes før skriftlig aksept fra kunde foreligger. Unntatt er tilleggsarbeid etter hvtjl.§ 9 (3).
 1. Kundens og annen medvirkning

For å holde tidsplanen, skal følgende gjelde der annet ikke er avtalt:

RS AS må gis fri og ryddet tilgang til arbeidsstedet iht. avtalt framdrift. Eventuelle nøkler må utleveres til utførende rørlegger ved oppstart.

Ved endringer på framdrift og derved tilgang må RS AS varsles skriftlig senest 3 dager før RS AS skal utføre arbeid som ønskes endret. RS AS kan tilleggsfakturere for ventetid hvis varslingsfristen ikke er overholdt.

Endringer eller tillegg på avtalt leveranse skal godkjennes av RS AS.

Hvis kunden fremsetter ønske om endring eller et tillegg i forhold til avtalen (”endring”), eller endring bør skje av andre grunner, skal denne endringsprosedyren følges, dersom annet ikke er avtalt:

 1. Endringsønske kommuniseres fra kunden eller oppstår hos RS AS.
 2. Dersom endringen kan gjennomføres, sender RS AS en endringsanmodning til kunden som skal inneholde minimum:
  1. en angivelse (beskrivelse) av endringen
  2. endringens virkning på fremdriften eller ferdigtidspunkt
  3. endringens virkning på prisen. og
  4. svarfrist
 3. På grunnlag av endringsanmodningen avgjør kunden om han vil ha endringen. Undertegnet endringsskjema hvor det angis om kunden har akseptert eller avslått endringen sendes RS AS innen svarfristen.

Dersom kunden forlanger endring på annen måte og RS AS gjennomfører endringen, skal kunden betale for endringen etter RS AS sine gjeldende priser. Bestemmelsen gir ikke noen av partene krav på å få gjennomført en endring.

Når RS AS ikke har totalansvar for arbeidet, men kun står ansvarlig for rørarbeidet, skal kunden senest 1 uke før arbeidet starter, avtale framdrift og tidspunkter for når RS AS skal utføre sitt arbeid. Endringer iht. denne framdriften skal varsles og håndteres som beskrevet over.

Kunden forplikter seg til å undertegne en overtagelseserklæring etter at arbeidet er overlevert av RS AS til kunden.

 1. Prisforutsetninger

Alle oppdrag utføres normalt etter medgått tid og materiell iht. gjeldende prisliste, som foreligger på vår hjemmeside, med mindre annet er avtalt.

Alle avtalte arbeider forutsetter at tilstøtende rør og deler tåler påkjenningen av vårt arbeide. Eventuelle lekkasjer som måtte oppstå under- og/eller i etterkant på tilstøtende rør og deler skyldes normalt elde og at røranlegget er mangelfullt vedlikeholdt. Reparasjon av slike lekkasjer kommer i tillegg og vi anbefaler de gamle rørene utskiftet som et nytt uavhengig oppdrag. Dette gjelder såfremt rørlegger ikke har opptrådt grovt uaktsomt i forbindelse med allerede avtalt arbeide.

For tilbudsarbeider gjelder den i tilbudet fastsatte pris under følgende forutsetninger, med mindre annet er skriftlig avtalt:

 • Akseptert tilbud og eller ordrebekreftelse er signert og returnert til vårt kontor før oppstart.
 • Bestemmelsene i denne avtalen følges.
 • Kunden oppfyller alle sine plikter i følge avtalen og avtalens betingelser.
 • Nødvendig tilgang, forberedelser og annen medvirkning er på plass til avtalt tid i de tilfellene kunden skal bidra med dette.
 • Når RS AS ikke har totalansvar for arbeidet, men kun står ansvarlig for rørarbeidet skal kunden tilrettelegge og koordinere de forskjellige aktører for å kunne gjennomføre prosjektet i tråd med avtalt framdrift og spesifikasjon. Eventuell ventetid som oppstår som ikke skyldes RS AS, vil bli tilleggsfakturert iht. RS AS sine gjeldende satser.
 • Oppstart skjer iht. avtalt framdrift.
 • Dersom det etter inngåelsen av avtalen blir vedtatt økninger i offentlige skatter og avgifter som innvirker på kontraktssummen, skal dette belastes kunden.
 • Tilbudsprisen er basert på kundens spesifikasjoner og omfatter det som er beskrevet i tilbudet. Alt materiell leveres av godkjent kvalitet, og arbeidet utføres håndverksmessig etter gjeldende reglement og fagnorm.
 • Det er ikke medregnet noen form for bygningsmessige eller elektriske arbeider utenom det som er beskrevet i tilbudet.
 • Tilleggsarbeid som oppstår pga. ukjente hindringer vil bli tilleggsfakturert iht. gjeldende time- og materiellpriser.
 • Eventuell byggesøknad og offentlige gebyrer er ikke medregnet med mindre annet er skriftlig avtalt.
 • Utstyr levert av kunden monteres ikke, uten at dette er skriftlig avtalt p.g.a. vårt garantiansvar.
 • RS AS fakturerer a-konto iht. leverte varer og produserte tjenester.
 • RS AS kan benytte lærlinger, som belastes kunden, etter en til hver tid gjeldende satser, hvis arbeidets art tillater dette.
 1. Ikke inkludert
  Følgende er ikke med i oppdraget, men kan bestilles som ekstraarbeide:
 • Bortkjøring av søppel
 • Tildekking av gulv/dører for å begrense støv og smuss.
 • Eventuelle kostnader til reise- og overnatting.
 • Nedvasking under- og etter avsluttet arbeid.
 1. Mangler, forsinkelse, mm.
 • Mangler mm. Mangel foreligger dersom leveransen fraviker fra det som er avtalt (spesifisert) og dette kommer av forhold RS AS har ansvaret for.

RS AS har rett og plikt til å utbedre mangler innen rimelig tid fra overlevering. Dersom mangelen ikke er rettet innen rimelig tid har kunden i forbrukerforhold krav på erstatning jfr. håndverkertjenesteloven § 31.

RS AS har ikke ansvar for feil eller forsinkelse som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner som kunden er ansvarlig for.

Kunden taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom han ikke senest ved overtagelsesforretningens avslutning melder fra om mangelen, som han har eller burde ha oppdaget ved gjennomføring av overtagelsesforretning.

Dersom overtagelsesforretning er gjennomført eller leveransen er tatt i bruk kan ikke mangelen utløse dagbot.

 • Forsinkelse foreligger dersom leveransen leveres senere enn avtalt dato for levering, og skyldes forhold RS AS er ansvarlig for etter avtalen.

Begge parter skal varsle den annen part dersom parten er forsinket, eller forventer å bli forsinket. Hvis leveransen er forsinket kan kunden kreve å få opplyst skriftlig om årsaken til forsinkelsen og når levering kan forventes.

Kunden kan ved forsinkelse kreve dagbot med 0,1% av oppdragsverdien pr. virkedag for den enkelte del av leveransen som er forsinket. Dagboten kan ikke overstige 10% av den enkelte oppdragsverdi i leveransen. I dagbotperioden kan ikke annen erstatning kreves eller avtalen heves.

Er leveransen ikke levert innen utløpet av dagbotperioden skal avtalebruddet anses å være vesentlig.

Dersom forsinkelse som ikke skyldes RS AS overstiger 3 måneder, har RS AS rett til å kansellere oppdraget, slik at eventuell ny avtale inngås eller at sluttoppgjør for utført arbeid foretas etter medgått tid og materiell.

 • Begge parter skal uten ugrunnet opphold, og innen rimelig tid, melde fra skriftlig til den annen, dersom leveransen ikke er i samsvar med avtalen. Reklamasjon kan for forbrukere skje senest 5 år etter overtagelse eller fra tidspunktet hvor hele eller deler av leveransen er tatt i bruk.

Reklamasjon av et produkt som viser seg å være ubegrunnet, pga. manglende service, feil bruk/håndtering eller lignende vil bli belastet i henhold til RS AS sine gjeldende servicesatser, dette i de tilfeller hvor leverandøren av en eller annen saklig grunn avslår garanti på produktet. Tid medgått for håndtering av reklamasjoner som er ubegrunnet, eller viser seg og ikke å være en reklamasjon vil bli belastet.

Ved reklamasjon, må alltid reklamasjonsskjema utfylles.

 • Levering. Standard levering er fritt levert iht. avtale. For utstyr og materiell levert direkte kommer frakt i tillegg hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Leveransen anses som levert på det tidligste av følgende tidspunkt, dersom annet ikke er særlig avtalt:
  • Leveransen er stilt til kundens disposisjon (for eksempel gitt tilgang til leveransen),
  • Kunden har tatt løsningen i bruk, eller
  • Overlevering til kunden er skjedd.
 • Erstatning. RS AS er ikke ansvarlig for tap som følge av mangel eller forsinkelse. Dette gjelder ikke dersom tapet skyldes grovt uaktsomt eller forsettlig avtalebrudd. Partene har i intet tilfelle ansvar for indirekte tap, herunder, datatap, driftstap, rentetap, tapt fortjeneste, tap hos tredjeperson, erstatnings bolig eller andre økonomiske konsekvenstap. Eventuelt utbetalt dagbot kommer til fradrag i erstatningen.
 • Heving. RS AS har med 24 timers varsel rett til å stanse utførelsen dersom kunden misligholder sin betalingsforpliktelse, eller det er klart at slikt mislighold vil inntre. Ved stansing har RS AS krav på tilleggsvederlag, frist forlengelse, å kreve utstyret tilbakelevert og å kreve alle omkostninger dekket av kunden, med mindre det stilles betryggende sikkerhet for betaling av kjøpesummen eller gjenstående delbetalinger.

Foreligger vesentlig avtalebrudd, kan avtalen heves med 10 dagers skriftlig varsel. Avhjelpes avtalebruddet innen denne tid, bortfaller hevigsretten.

 • Force majeure o.l. Dersom det inntrer et forhold utenfor en parts kontroll, som han ikke kunne ha forutsett da avtalen ble inngått, og som han ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller avverge virkningene av, suspenderes partenes plikter så lenger forholdet varer.
 1. Betaling
 • Oppdrag faktureres iht. framdrift. Sluttoppgjør faktureres ifm. overtagelse. Forfall er 10 dager etter fakturadato. Dersom det ikke er avtalt fast pris for leveransen betales oppdraget etter medgått tid og materiell.
 • . RS AS vil i forbindelse med bestilling av alle nye oppdrag kredittsjekke alle kunder. Ved avslag på kredittsjekk faller tilbud/avtale bort.
 • Forsinkelse Ved forsinket betaling påløper gebyr og forsinkelsesrenter iht gjeldende satser,ref.inkassoloven §§ 17 til 20.
 • Fakturerbar tid. reisetid til/fra RS AS, adm. Arbeide, tidsforbruk til innkjøp, frakt o.l. som ingår i oppdraget + etterfylling av servicebil og vask av utstyr.
 • Ved avbestilling av bestilte varer faktureres returomkostninger med 20% av varens verdi. Rørleggertjenester som ikke er avbestilt innen 24 timer belastes med ”Minstepris serviceoppdrag på dagtid”.
 • RS AS har salgspant i leveransen for tilbudssummen og for krav for eventuelle andre ytelser, i tråd med reglene i pantelovens §§ 3-14 til 3-22. Så lenge RS AS har salgspant i leveransen er kunden ansvarlig for å holde utstyret forsvarlig vedlikeholdt.
  Så lenge RS AS har salgspant i leveransen kan kunden ikke:a. inngå avtaler om overdragelse av eiendomsrett, utleie eller utlån, pantsette eller gi utlegg i leveransen.b. Bearbeide, sammenføye eller sammenblande leveransen
  med egen eller 3. manns eiendom.c. Bruke leveransen til annet enn normal drift.
 1. Reklamasjon
 • I forbrukerforhold gjelder ful reklamasjonsrett

iht. lov om håndverkstjenester, inntil 5 år.

 • RS AS reklamasjonsansvar omfatter ikke forhold som kunden bærer risikoen for, så som ulykke, brann, miljø/klimaforhold som faller utenfor spesifikasjonene, eller skader som påføres i forbindelse med bygningstekniske arbeider, og heller ikke normal slitasje. RS AS er ikke ansvarlig dersom leveransen utsettes for unormal eller uautorisert bruk, eller som er i strid med anbefalinger/retningslinjer i Drift- og Vedlikeholdsinstruks (DV) overlevert kunden.

RS AS er heller ikke ansvarlig dersom kunden foretar endringer, modifikasjoner, sammenkobling med annet utstyr, vedlikehold og lignende som ikke er godkjent av RS AS eller strider mot instrukser gitt i DV-dokumentasjon.

 • 24 timer døgnvakt. RS AS har 24 timer døgnvakt for betjening av akutte vannlekkasjer som ønskes utbedret utenfor normal arbeidstid (08-16 hverdager). Det gjøres spesielt oppmerksom på at døgnvakttjenesten ikke håndterer reklamasjoner.

Reklamasjoner må meldes til vårt kontor i åpningstiden, som er 08-16 hverdager, hvorpå disse vil bli behandlet umiddelbart innenfor RS AS sin normale arbeidstid. Arbeide utenfor disse tider avtales særskilt og utløser overtidstilegg iht. gjeldende satser.

Ved akutte vannlekkasjer må hovedstoppekran stenges umiddelbart.

 1. Andre forhold
 • Konfidensialitetsplikter
  Det som i dette punktet er bestemt om konfidensialitetsplikter gjelder også etter oppdragets opphør, uansett opphørsgrunn.

Partene og de disse svarer for, har taushetsplikt om forhold vedrørende den annen part og dennes kunder/leverandører som disse blir kjent med som følge av oppdraget. Tegninger, beskrivelser, beregninger og andre bilag til tilbudet er RS AS eiendom og må ikke gjøres tilgjengelig for uvedkommende.

Partene er videre klar over at norsk lov hjemler erstatning og setter straff for åpenbaring av forretningshemmeligheter.

 • Dersom det oppstår motstrid mellom avtalens dokumenter, skal følgende prioritet gjelde: (1) Eventuelle tilleggs/endringsavtaler, (2) tilbuds/avtaledokumentet (signaturdokumentet), (3) vilkår på særområde (partner- /serviceavtale)(4) disse alminnelige vilkårene.
 • RS AS innkaller i rimelig tid til overtagelsesforretning når dette er avtalt. Partene har plikt til å møte på overtagelsesforretning. Unnlater en av partene å møte uten gyldig grunn, kan den andre parten gjennomføre overtagelsesforretningen alene.
 • Drift- og vedlikehold.
  Det leveres Drift- og Vedlikeholdsdokumentasjon for leveransen der dette er avtalt. Datablader og produktinformasjon som medfølger leverte produkter leveres. RS AS kan etter forespørsel fra kunden levere dokumentasjon på produkter hvor dette ikke normalt medfølger.

Kunden plikter å følge instrukser for drift og vedlikehold. RS AS er ikke ansvarlig for skader mm som følge av feil bruk eller vedlikehold på leveransen.

 • Tap av nøkkel. Dersom nøkkel som kunden har utlevert til RS AS bortkommer, erstattes kun kostnadene til kopiering av ny nøkkel. Kostnader forbundet med utskifting av låsesystemer eller andre eventuelle følgetap erstattes ikke.

Underleverandører. RS AS har rett til å la hele eller deler av sine kontraktsforpliktelser bli utført av underleverandører. Partenes kontraktsansvar overfor hverandre endres ikke derved.

Verneting. Verneting for partene er Oslo verneting