Rørleggersentralen logo
Search

24/7 Rørleggervakt: 23 03 54 00

Search

Sikre drikkevannet mot forurensing.

Slik bidrar du mot å sikre drikkevannet mot forurensing.

Alle installasjoner som er koblet til vannledningsnettet kan utgjøre en fare for forurensning hvis ikke korrekt tilbakestrømningsbeskyttelse er installert.
Tilbakestrømning oppstår når vann trykkes eller suges tilbake til det offentlige vannledningsnettet fra interne rørsystem. Tilbakestrømning kan forårsake forurensning av drikkevannet i hovedledningene som forsyner øvrige forbrukere med vann.

Alle som er tilknyttet en offentlig vannledning, er forpliktet til å sikre seg mot å forurense vannledningsnettet. 

Hvorfor oppstår tilbakestrømning?
Det er to hovedgrunner til at tilbakestrømning oppstår:

  • trykkfall på kommunens vannledningsnett for eksempel ved ledningsbrudd
  • interne installasjoner har høyere trykk enn trykket på det offentlige ledningsnettet, for eksempel ved bruk av høytrykkspyler eller annet trykkøkningsutstyr.

Hvordan kan du sikre deg mot tilbakestrømning?
For å sikre deg mot tilbakestrømning må du installere korrekt tilbakestrømningsbeskyttelse ved hovedvanninntaket, rett etter innvendig hovedstoppekran og før første røravstikker. Se tabell og figur.

Trenger du rørlegger i Oslo og omegn? Kontakt oss. 

Hvor skal tilbakestrømningsbeskyttelsen plasseres?
Tilbakestrømningsbeskyttelsen skal monteres ved hovedinntaket for vann, rett etter innvendig hovedstoppekran og før første røravstikker. Tilbakestrømningsbeskyttelsen skal være plassert slik at det er mulig å komme til, for kontroll og vedlikehold.

Ekspansjonskar kan være nødvendig
Ved installasjon av tilbakestrømningsbeskyttelse kan trykket i det interne ledningsnettet øke fordi vann ekspanderer når det varmes opp i varmtvannsberederen. For å sikre at det ikke medfører skade, bør det installeres et ekspansjonskar på tilførselsledningen til varmtvannsberederen.

Hva er kravet til kontroll og vedlikehold?
Det er huseiers ansvar at utstyret blir kontrollert og vedlikeholdt. BA-ventiler og EA-ventiler skal kontrolleres årlig. De andre typene skal kontrolleres og vedlikeholdes som angitt av leverandøren. Hvis ikke annet er angitt fra leverandøren skal det gjøres en årlig kontroll.

Vi anbefaler at eier fører en journal over utførte kontroller.

Gjeldende regelverk

  • Forskrift til Plan- og bygningsloven § 15-5d og § 15-7b (TEK 17)
  • Sanitærreglementet for Oslo, pkt. 3.4
  • Forbud mot forurensning av offentlig vannforsyning, Drikkevannsforskriften § 4

Registrere installert tilbakestrømningsbeskyttelse?
Etter at vi har installert tilbakestrømningsbeskyttelse, eller hvis det er installert fra før, skal det registreres ved å fylle ut et elektronisk skjema på www.tilbakestromning.no
Kommunen ønsker å ha oversikt over all installert tilbakestrømningsbeskyttelse, slik at det kan registreres inn i våre systemer. Foto vedlegges den installerte tilbakestrømningsbeskyttelsen.

Veileder tilbakestrømningsbeskyttelse fra Oslo Kommune