Her gjengir vi informasjon fra Vann-og avløpsetaten:

1. Hva er en trykkreduksjonsventil?

Vann- og avløpsetaten plikter å levere et vanntrykk på minimum 2 bar. Inne i eiendommen bør trykket i vannrørene ikke være høyere enn 6 bar, og bør ligge optimalt rundt 4 – 5 bar. Ved for høyt trykk kan sanitærinstallasjoner ta skade. En trykkreduksjonsventil senker vanntrykket inne i eiendommen.

2. Har jeg en trykkreduksjonsventil?

Du kan lokalisere trykkreduksjonsventilen, hvis denne er installert, i nærheten av der vannet kommer inn i eiendommen/boligen. Den er mest sannsynlig installert rett etter innvendig hovedstengeventil, som regel i vaskerom eller teknisk rom. Dersom du er usikker på om eiendommen har reduksjonsventil, kan du prøve å inspisere vanninntaket til eiendommen. Hvis flere seksjoner får vann fra samme vanninntak, bør dere inspisere om trykkreduksjonsventilen er installert før første stikkledningsforgrening. Ring oss på telefon 23 03 54 00 for å få veiledning for å lokalisere reduksjonsventilen.

3. Jeg har trykkreduksjonsventil, hvorfor får jeg dette brevet?

Vi har utført en kartlegging av kunder som ikke har trykkreduksjonsventiler. Det er kun disse kundene som bør installere en trykkreduksjonsventil. Hvis du allerede har installert en slik, kan du se bort fra brevet.

4. Hvorfor endrer kommunen trykket i dette området?

Kommunen endrer trykket for å forsterke leveringssikkerheten. Dette er et nødvendig tiltak for at vannleveransen skal være tilstrekkelig robust. I praksis vil dette bety at det er mindre risiko for at du mister vannet ved en eventuell driftshendelse.

5. Hva skjer hvis jeg ikke har installert trykkreduksjonsventil?
Abonnentene plikter å sørge for at eiendommens sanitæranlegg til en hver tid er i forskriftsmessig stand. Dette gjelder også nødvendige tekniske installasjoner som sikrer trygg vannleveranse fra den kommunale ledningen. Hvis trykkreduksjonsventil ikke er installert, risikerer den enkelte skader på innvendige rør og sanitærinstallasjoner grunnet for høyt trykk. Vann- og avløpsetaten har likevel ikke myndighet til å pålegge den enkelte å installere trykkreduksjonsventil. Dette er en vurdering hver enkelt eier gjør.

6. Har kommunen erstatningsansvar?
Vann- og avløpsetaten har ikke ansvar for ulemper eller skader på sanitæranlegg som skyldes høyt trykk i området. Så lenge vi leverer et vanntrykk på minimum 2 bar og overholder varslingsplikten, har kommunen ikke erstatningansvar for skader på sanitæranlegg.

7. Hvorfor må jeg bekoste ventiler som følge av endringer som kommunen gjør?
Vann- og avløpsetaten har ikke anledning til å bekoste trykkøknings- eller trykksenkningsanlegg på abonnentens vanninnlegg. Det er fastsatt i Oslo kommunes «Abonnementsbetingelser ved tilknytning til kommunens vann- og avløpsledninger» at abonnenten må sørge for installering av reduksjonsventil på vanninnlegget dersom vanntrykket inne i bygningen overstiger 6 bar.

8. Hvordan installerer jeg trykkreduksjonsventil?
Du må selv få tak i et rørleggerfirma som utfører installasjonen. Det er kun nødvendig med èn trykkreduksjonsventil for hver tilknytning til det kommunale vannledningsnettet. Det er derfor kostnadsreduserende hvis flere seksjonseiere går sammen om å installere en trykkreduksjonsventil.

9. Når skjer dette?
Trykkreduksjonsventiler bør være installert innen 10. april 2016. Trykkendringen vil bli gjennomført i løpet av andre kvartal i 2016. Nøyaktig dato for trykkendringen vil bli varslet med SMS og epost til alle beboere. Pass på at du har oppdaterte kontaktopplysninger i Altinn (www.altinn.no)

10. Seksjonert eiendom?
Seksjonseiere har ansvar for å dele informasjonen fra Vann- og avløpsetaten med sine medeiere, eventuelt styret i sameiet. Dere kan vurdere å gå sammen om installasjonen av trykkreduksjonsventil hvis dere deler stikkledning.
11. Hvor mye koster en trykkreduksjonsventil?
Send inn skjema nedenfor så sender vi deg et tilbud.

12. Hva skjer etter trykkendringen?
Trykkendringen kan medføre brunt vann og varierende trykk umiddelbart etterpå. Vannet kan være mer eller mindre brunt til og med neste dag etter reguleringen.
Åpne kaldtvannskranen og la vannet renne noen minutter for å slippe ut luft og spyle ut eventuelt brunt vann og partikler. Det er ikke farlig å drikke vannet eller bruke det til matlaging. Vær forsiktig med vask av lyse klær i denne perioden.

Les mer på www.stengtvann.no.
Kommunen sender deg melding om trykkendringen med SMS/telefon og epost. Pass på at du har oppdaterte kontaktopplysninger i Altinn (www.altinn.no)

Hvert eneste år opplever flere huseiere marerittet. Store mengder med fyringsolje renner ut fra en tank de trodde var tom – eller som de ikke engang visste at de hadde i hagen.

– Oljeskader blir gjerne svært dyre og det finnes mange eksempler på at inneklimaet i huset har blitt ubehagelig etter en oljelekkasje, sier skadeforebygger Fred Nilsen i SpareBank 1 Forsikring.

– I verste fall kan forurensningen og den sterke lukten gjøre huset ditt ubeboelig og helsefarlig. Det kan ta lang tid å få reparert skadene, og vi kjenner også tilfeller der man måtte rive hele huset etter forurensningen. Oljelekkasje kan også gi store forurensningsskader i grunn og grunnvann.

MillionskaderSjekkliste forsikring

Nilsen forteller at forsikringsselskapene mottar rundt 200 oljeskader fra slike tanker hvert år.

– I SpareBank 1 har disse skadene kostet over 200.000 kroner i snitt. De dyreste skadene har vært på over 1,5 millioner kroner, forteller skadeforebyggeren.

I følge Enova er det fremdeles minst 150 000 nedgravde oljetanker rundt om i Norge. De fleste av disse er 30-40 år gamle, og risikoen for lekkasjer øker for hvert år.

Nilsen minner om at nedgravde oljetanker har begrenset levetid.

– Ståltanker har en levetid på 25-40 år avhengig av grunnforhold. Her er det ikke snakk om hvorvidt de vil ruste, men hvor raskt det vil gå. Glassfibertanker ruster ikke, men kan likevel revne ved bevegelser i grunnen. Det kan også oppstå lekkasjer i tilhørende ledninger, sier han.

Huseiers ansvar

Det er huseier som er ansvarlig for at den nedgravde tanken er i tilfredsstillende stand og ikke lekker. Selv om oljetankene ikke har vært i bruk på flere år, er det som regel oljerester igjen. Derfor utgjør oljetanker en potensiell fare selv om du ikke lenger bruker oljefyren.

Lekkasjer som skader naturen eller naboens eiendom er også tankeiers ansvar.

Tømmes og graves opp

– Sikkerhetsforskriften i forsikringen slår fast at oljetanker som tas ut av bruk, skal tømmes for olje og graves opp. Rørene der du fyller på oljen og rør mellom tanken og huset må også fjernes. Arbeidet skal utføres av kvalifisert personell, påpeker Nilsen.

Hvis tanken ligger spesielt vanskelig og utilgjengelig til, kan kommunen gi tillatelse til at den blir liggende. Da må den tømmes og renses før den stabiliseres med sand eller grus, slik at den ikke i neste omgang flyter opp ved høy grunnvannstand. Praksisen varierer litt fra sted til sted, så det anbefales at du tar kontakt med kommunen.

Støtteordninger

– Det koster vanligvis rundt 20.000 kroner å få gravd opp tanken på forsvarlig måte. Men det kan bli enda dyrere å la være, sier Nilsen. Forurensningsloven gir boligeier et klart ansvar ved eventuelle lekkasjeskader.

Heldigvis finnes det støtteordninger. Enova gir inntil 10.000 kroner i støtte når du fjerner oljekamin og tank samtidig som du legger om til en fornybar varmekilde.

Har du en oljetank i hagen?

– Mange som har kjøpt hus de siste årene er ikke en gang klar over at de har en slik tank i hagen. Er du i tvil, bør du ta deg en tur rundt huset. Ser du at det kommer opp et par rør langs veggen, et lufterør og et påfyllingsrør, er det mye som tyder på at det er en oljetank der. Da er det viktig å få undersøkt saken, avslutter skadeforebyggeren.

Kilde: Sparebank1

Har du en gammel oljetank i hagen som du vil ha fjernet? Ring oss på 23 03 54 00 eller send en mail til post@rorleggersentralen.no, så gir vi deg et tilbud. Vi kan grave opp og fjerne den gamle tanken, bore og installere ny varmepumpe. Les mer om varmepumper her.

 

 

Slik bidrar du mot å sikre drikkevannet mot forurensing.

Alle installasjoner som er koblet til vannledningsnettet kan utgjøre en fare for forurensning hvis ikke korrekt tilbakestrømningsbeskyttelse er installert.
Tilbakestrømning oppstår når vann trykkes eller suges tilbake til det offentlige vannledningsnettet fra interne rørsystem. Tilbakestrømning kan forårsake forurensning av drikkevannet i hovedledningene som forsyner øvrige forbrukere med vann.

Alle som er tilknyttet en offentlig vannledning, er forpliktet til å sikre seg mot å forurense vannledningsnettet. 

Hvorfor oppstår tilbakestrømning?
Det er to hovedgrunner til at tilbakestrømning oppstår:

 • trykkfall på kommunens vannledningsnett for eksempel ved ledningsbrudd
 • interne installasjoner har høyere trykk enn trykket på det offentlige ledningsnettet, for eksempel ved bruk av høytrykkspyler eller annet trykkøkningsutstyr.

Hvordan kan du sikre deg mot tilbakestrømning?
For å sikre deg mot tilbakestrømning må du installere korrekt tilbakestrømningsbeskyttelse ved hovedvanninntaket, rett etter innvendig hovedstoppekran og før første røravstikker. Se tabell og figur.

Hvor skal tilbakestrømningsbeskyttelsen plasseres?
Tilbakestrømningsbeskyttelsen skal monteres ved hovedinntaket for vann, rett etter innvendig hovedstoppekran og før første røravstikker. Tilbakestrømningsbeskyttelsen skal være plassert slik at det er mulig å komme til, for kontroll og vedlikehold.

Ekspansjonskar kan være nødvendig
Ved installasjon av tilbakestrømningsbeskyttelse kan trykket i det interne ledningsnettet øke fordi vann ekspanderer når det varmes opp i varmtvannsberederen. For å sikre at det ikke medfører skade, bør det installeres et ekspansjonskar på tilførselsledningen til varmtvannsberederen.

Hva er kravet til kontroll og vedlikehold?
Det er huseiers ansvar at utstyret blir kontrollert og vedlikeholdt. BA-ventiler og EA-ventiler skal kontrolleres årlig. De andre typene skal kontrolleres og vedlikeholdes som angitt av leverandøren. Hvis ikke annet er angitt fra leverandøren skal det gjøres en årlig kontroll.

Vi anbefaler at eier fører en journal over utførte kontroller.

Gjeldende regelverk

 • Forskrift til Plan- og bygningsloven § 15-5d og § 15-7b (TEK 17)
 • Sanitærreglementet for Oslo, pkt. 3.4
 • Forbud mot forurensning av offentlig vannforsyning, Drikkevannsforskriften § 4

Registrere installert tilbakestrømningsbeskyttelse?
Etter at vi har installert tilbakestrømningsbeskyttelse, eller hvis det er installert fra før, skal det registreres ved å fylle ut et elektronisk skjema på www.tilbakestromning.no
Kommunen ønsker å ha oversikt over all installert tilbakestrømningsbeskyttelse, slik at det kan registreres inn i våre systemer. Foto vedlegges den installerte tilbakestrømningsbeskyttelsen.

Veileder tilbakestrømningsbeskyttelse fra Oslo Kommune

Gode referanser og anbefalinger, er for deg som kunde et viktig element i valget av håndverker. Når vi utfører serviceoppdrag for privatpersoner, borettslag, sameier og firmakunder, er vi opptatt av at dere som kunder blir fornøyde.

Som et ledd i dette har vi utarbeidet vår egen «kvalitets- og fornøydgaranti». Denne garantien samt våre kundeløfter kan du lese mer om på siden som omhandler dette temaet: Våre garantier

På vår Facebookside https://www.facebook.com/rorleggersentralen.no kan du lese hva våre kunder har lagt igjen om oss. Trykk på linken til vår bedriftssiden vår hos Google, så kan du lese og legge igjen referanser og anbefalinger.

Vi har rammeavtale med en rekke borettslag og sameier, og her ser du hva noen av våre oppdragsgivere sier om oss:

 

Referanser og anbefalinger

 

Referanser og anbefalingerReferanser og anbefalinger

 

 

 

PROBLEMER MED TETT RØR ELLER TETT AVLØP?

Etter en lang periode nå med mye fet og god mat, minner vi om viktigheten av vedlikeholdsspyling.

Jevnlig tilførsel av fett, fettholdige matrester og matoljer kan nemlig føre til avleiringer i avløpsrørene. Om du heller fettet ut i vasken eller kaster det i toalettet spiller ingen rolle, alt ender opp i de samme rørene til slutt. Hår, hud og såperester utgjør den samme trusselen på badet, og over tid gror rørene igjen og på et aller annet tidspunkt blir det så mye motstand at en akutt blokkering oppstår.

Viktigheten av vedlikeholdsspyling

Sørger man for å få utført periodisk vedlikeholdsspyling, så vil man både forlenge levetiden og betraktelig minske risikoen for tett avløp og det ubehag dette medfører, og ikke minst kostnadene ved akutt utrykning og vannskader.

Hva er vedlikeholdsspyling

Vårt firma utfører vedlikeholdsspyling hvor avløpet blir grundig rengjort med vann under høyt trykk (uten kjemikalier) med roterende dyse, og om nødvendig med varmt vann helt opp til 80 grader for å få løsnet fett.
Alle avløpsrørene i bygget kan om ønskelig renses med ovennevnte metode. Etter endt arbeid inspiseres avløpet med kamera frem til hovedledningen som tilhører kommunen.

Vedlikeholdsspyling er en velkjent metode både i Norge og andre land. Vårt firma har lang erfaring og gode referanser. Vi utfører kostnadsfri befaring i ditt sameie, borettslag eller næringsbygg.
Vi utfører vedlikeholdsspyling i bolig- og rekkehus, uansett antall boenheter.
Rørinspeksjon med utarbeidelse av tilstandsrapport anbefales om det foreligger tvil om rørenes tilstand.

Unngå ubehagelige opplevelser, bestill vedlikeholdsspyling nå!

3års garanti

Vi tilbyr 3 års garanti ved inngåelse av avtale om vedlikeholdsspyling, innenfor 3 års intervall. Det forutsettes at blokkering ikke skyldes fremmedlegemer i avløpet.

Les mer om vedlikeholdsspyling her

Se våre referanser her

Unngå sprukne vannrør!

Kombinasjonen lite snø og kulde er oppskriften på vannskader. Dette må du passe på.

Som eier av hus og hytte har du selv ansvar for rør og stikkledninger frem til den kommunale hovedledningen.

– Når det er så kaldt, men ingen snø som isolerer, blir jordsmonnet svært kaldt, advarer meteorolog Rafael Escobar Løvdahl ved Meteorologisk Institutt.

Farlig barfrost
Frosten går dypere i bakken, og dersom vann- og avløpsrør fryser og sprekker vil det løpe høye utgifter og praktiske problemer i hus og hytte.

– Det er viktig å være seg bevisst barfrosten, sier meteorologen til Osloby.no.

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har tidligere sendt ut en smørbrødliste for hvordan du skal unngå frostskader på rør.

Ti grader i alle rom
Etaten presiserer særlig viktigheten av å holde rom med vanninstallasjoner varme – over 10 grader, selv om du er bortreist.

I lokaler som skal stå ubenyttet i kalde perioder, bør hovedvanntilførselen stenges og rørene tømmes.

Dersom du har vannlåser og avløp i rom som sjelden brukes, kan olje eller frostvæske i disse forhindre at det fryser is.

Når skaden er skjedd
Dersom rørene fryser og lekker, bør hovedvannkranen stenges av så snart som mulig, råder etaten. Da kan verken toalett eller sluk brukes, og rørlegger må kontaktes for å reparere og avgrense skadeomfanget.

Hvis fryseprosessen ikke er kommet så langt at rørene er sprukket, kan det å skru opp varmen i rommet løse opp isen. Sterk oppvarming eller flamme er ikke en anbefalt metode. Det kan fremprovosere et rørbrudd det er vanskelig å se og/eller komme til.

Råd mot vannskader

 1. Steng av og tøm vannledninger som er utsatt for frost (hageslange og lignende). Vannlåser og avløp i areal som er ubenyttet eller sjeldent benyttet bør få en skvett med frostvæske eller olje i perioder med sterk kulde, og hvor man frykter at det kan oppstå isdannelse. Dette forhindrer både frosne rør og avløpsfordampning.
 2. Husk å lukke kjellervinduer og ventiler når kulden setter inn. Det tar ikke lang tid før rørene fryser om de er i nærheten av et åpent vindu.
 3. Hold temperaturen over 10˚ C i oppholdsrom og 3˚ i kjeller når du reiser bort.
 4. Sluk bør renses minst en gang i året, men gjerne oftere. Unngå bruk av sterke kjemikalier om du har plastrør ettersom disse kan etse på rørene.
 5. Vannlåsene bør også renses minst én gang i året. Nyere vannlåser av plast er lett å skru løs, mens eldre vannlåser av støpejern krever bruk av verktøy. Her må en stor fastnøkkel eller skiftnøkkel som regel til. Sjekk at du har skrudd skikkelig til når du er ferdig.
 6. Kjøkkenet er ikke et våtrom, og har som regel ikke sluk. Det betyr at du må ta spesielle forholdsregler for å unngå vannskader. Side-by-side kjøleskap og kaffemaskiner skal ha montert automatisk vannstoppventil og følere.
 7. På tide å skifte vannslanger på vaske- og/eller oppvaskmaskinen? Vannslanger til maskiner bør byttes ut omtrent hvert 10. år. Det beste er å benytte en dobbel sikkerhetsslange med avstengning.
 8. Glem for all del ikke hytta, fritidsboliger og utleielokaler! Også der bør vannledninger tømmes. De mest omfattende vannskadene skjer der vann står og renner over tid uten at det oppdages.

 

Er uhellet allerede skjedd eller du trenger hjelp til disse tingene, er vi ikke lenger unna enn et tastetrykk på telefonen: Ring 23 03 54 00, hele døgnet, hele året.
Du kan også lese om hvordan vi tiner rør her

 

 

Kilde: Osloby.no, skikkeligrørlegger.no og Oslo kommune

Rørlegger Sentralen AS kan levere og montere alle typer radiatorer til bolig, bytte radiator i leilighet, samt utføre reparasjoner og service på eksisterende radiatorer, som for eksempel bytte radiatorkraner, radiatorventiler, radiatortermostat og lufteskruer. Vi utfører også alle typer rørleggerarbeid på varmeanlegg og rørstrekk, service vannbåren varme samt innregulering for optimal utnyttelse av varmeanlegget.

Vi hjelper deg gjerne med å skifte radiator, men også med å skifte termostat på radiator, fjerne radiator og lufting av radiatorer. Har du lekk radiator, eller ulyd i radiator, ta kontakt så fikser vi problemet!

Husk at vannbårne varmeanlegg med radiatorer også kan kombineres med vannbåren gulvvarme og miljøvennlige varmekilder som varmepumper. Ring i dag for nærmere informasjon, vårt telefonnummer er 23 03 54 00.

Les også mer om varmepumper her. 

 

RADIATORER TIL BOLIG

For å dimensjonere dine radiatorer og gi deg et pristilbud har vi behov for å vite følgende:

 • Mål på eksisterende radiatorer
 • Hvor store areal de skal varme opp
 • Hvor gammel boligen din er, med tanke på isolering for å beregne ditt varmebehov per kvadratmeter

Disse opplysningene kan du sende i en e-post til post@rorleggersentralen.no
Ved spørsmål ta kontakt på telefon 23 03 54 00 mellom klokken 08-16 man-fre.

Eventuelt kan du fylle ut skjemaet under med de opplysningene vi trenger for å finne riktig radiator til deg.

For å se nærmere på forskjellige typer, størrelser og design av radiatorer, se linkene under:

Purmo radiatorer

Lyngson radiatorer

Radiatorer til bolig

Rørlegger Sentralen AS kan levere og montere alle typer radiatorer. For å dimensjonere dine radiatorer og gi deg et pristilbud, kan du fylle ut skjemaet under med de opplysningene vi trenger for å finne riktig radiator til deg. Ved spørsmål ta kontakt på telefon 23 03 54 00 mellom klokken 08-16 man-fre. Fyll ut skjemaet under og vi tar kontakt:

 

Fettet fra julematen – hvor blir det av det?

Jule- og nyttårsfeiringen er et tilbakelagt kapittel, og ribbefettet har stivnet, men hvor mye fett havnet egentlig i avløpet?  Det kan være lurt å tenke igjennom, for jevnlig tilførsel av fett, fettholdige matrester og matoljer kan føre til avleiringer i rørene. Om du heller fettet ut i vasken eller kaster det i toalettet spiller ingen rolle, alt ender opp i de samme rørene til slutt. Dyrefett stivner raskt i rørene, og jo kaldere det er, desto større fare er det. Fet mat og kulde er derfor ingen god kombinasjon for avløpsrørene dine.

Vi anbefaler

Tørk ut fett fra stekepannen før du tar oppvasken, eventuelt hell overflødig fett fra matlagingen over i en kartong, lukk denne og kast i søpla. Kommer fettet ut i det kommunale ledningsnettet, vil det legge seg avleiringer i de store rørene. Dette kan føre til at avløpsrørene blir helt eller delvis blokkert.

Hvordan forebygge

Forebyggende tiltak kan utføres for å unngå den største krisen. Vi anbefaler vår egen avløpsåpner «Plumber», som du kun får kjøpt hos oss. Den løser opp fett i rørene, og kan på kort sikt hjelpe på problemet. I det lange løp, anbefaler vi alle å få utført en vedlikeholdsspyling, slik kommer du problemet i forkjøpet.
Det første tegnet på at rørene begynner å tette seg, er at det kommer klukkelyder fra rørene når vannet har rent igjennom sluket. Skjer dette må vi tilkalles for å foreta en høytrykkspyling, dette for å unngå at rørene tetter seg helt, og du i verste fall får tilbakeslag av kloakk inn i huset.

Konsekvenser

Alt fett bør kastes i søpla! Konsekvensene av å ikke følge disse tipsene, er ikke bare fare for tette rør, tilbakeslag av kloakk, dyrere kommunale avgifter, men også rotter, som lever av fettet i rørene.

Festen er ikke over..

Rotte på jakt etter fett

Rotte på jakt etter ribbefett.. sist sett i et avløpsrør nær deg!

Publisert av Rørlegger Sentralen As Tirsdag 2. januar 2018

 

Hvis rotter er et tilbakevendende problem, selv etter høytrykkspyling, kan vi også tilkalles for å montere rottesperre. Les mer om dovett og montering av rottesperre her.

Hva kan du gjøre for å unngå tette rør?

Man kan ikke unngå at rørene tetter seg over tid, men man kan gjøre forebyggende tiltak for å forhindre at dette skjer raskere enn nødvendig:

 • Unngå å kaste eller skylle ned ting som ikke skal i avløpet.
  • Når det gjelder toalettet: så er det tre ting du med god samvittighet kan etterlate deg i toalettet, bæsj, tiss og dopapir.
   Ikke tørkepapir! Alt annet må kastes i søpla.
  • Når det gjelder vasken: ikke skyll ned mat og fett – kast dette i søpla.
 • Rens vannlåser, sluk og avløp jevnlig – minimum 2 ganger i året, eller mer ved behov.  Rester av såpe, hår og annet vil feste seg over tid og hvis man ikke renser jevnlig, tetter dette avløpet.
 • Forebyggende tiltak – vedlikeholdsspyling! Klukkelyder og lukt er første tegn på at det begynner å bli tett. Det er et tidsspørsmål før det tetter seg helt. Ved å foreta en vedlikeholdsspyling på regelmessig basis, forhindrer man følgeskader. Dessuten er det langt rimeligere enn å foreta en utskiftning av rørene.
 • Eldre rør av jern eller betong. Har ditt hus/sameie/borettslag eldre rør av jern eller betong, så bør man være ekstra oppmerksom. Avleiringer oppstår lettere i rør laget av disse materialene, og da anbefales jevnlig vedlikeholdsspyling for å øke levetiden til rørene.
 • Bøyde rør. Hvis ditt hus/sameie/borettslag har bøyde rør eller rør med lite eller dårlig fall, bør man være oppmerksom på at det lettere kan legge seg avleiringer der røret er bøyd.

Kontakt oss for en avtale om vedlikeholdsspyling, eller om du ønsker at vi foretar en høytrykkspyling, kontakt oss i HøytrykkSentralen på tlf 23 03 54 00

Bare i fjor håndterte forsikringsbransjen 1593 vannskader hvor årsaken var slitasje og elde på varmtvannsberederen. Vannlekkasjene gjorde ødeleggelser for 91 millioner kroner i privathjem og bedrifter, ifølge tall fra Finans Norge. Skaderekorden fra i fjor ligger an til å bli passert i år, varsler forsikringsselskapet If.

Sjekker du berederen?

Gammel bereder

– Varmtvannsberedere i rustfritt stål har gjerne en forventet levetid på 15-20 år. Mange har en tikkende vannbombe i boligen sin, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

Vi har tidligere publisert artikler om varmtvannsberedere som utgjør en brannfare i hjemmet. I fjor og i år har mange forbrukere måttet sjekke sine beredere for å avklare om de utgjør brannfare. Dette kunne man gjøre ved å sjekke serienummer på sine OSO-beredere.

Hvis ikke du har sjekket din OSO-bereder ennå bør du gjøre det nå.

Veldig mange av de store skadene skjer i borettslag og sameier der varmtvannstankene står i skap uten sluk på kjøkkenet.

De første seks månedene i år har det vært hele 952 vannlekkasjer fra beredere som er mer enn 30 år gamle. Vanligvis ligger antallet skader på mellom 600 og 700 fra varmtvannsberedere som har oppnådd pensjonsalder. Holder trenden seg, vil skadestatistikken derfor få en ny topp i år.

Uker med tørking

– Selv om vannskader fra gamle beredere er dekket på forsikringen, har jeg til gode å snakke med noen som synes det er moro å ha vann i veggen gjennom tre etasjer, lekkasje inn til naboen i oppgangen eller kjellerstua full av vann, sier Clementz.

Ved siden av gjenstander og møbler som blir ødelagt, er det en annen stor hake: Ved store vannskader går vifter i ukesvis for å tørke opp, og deretter er det håndverkere inn og ut av boligen i flere uker.

Forsikringsselskapet If anbefaler alle å ta en titt på produksjonsåret for varmtvannsberederen sin. Året står på tanken.

– Skriv dette året stort og tydelig med tusj på siden av berederen, så det er lett å se. Alternativt året tanken er montert. Varmtvannsberederen er kanskje hjemmets kjedeligste gjenstand, og det er smart å ha en tydelig påminnelse om når det er på tide å bytte, sier Sigmund Clementz.

Ta en titt på og rundt tanken årlig for å oppdage tilløp til lekkasje tidlig, er hans råd.

Risiko på kjøkkenet

– Gamle varmtvannstanker som er plassert i benkeskap på kjøkken og uten vannstoppeventil kan føre til store skader. Vi anbefaler boligsameier og borettslag å foreta årlige inspeksjoner av varmtvannsberedere. Nettopp her er det mange skader, sier han.

Rørlegger Sentralen AS tilbyr rammeavtale med borettslag og sameier, hvor årlige VVS-inspeksjoner er en del av avtalen.

Tidligere var det mulig å installere beredere i alle rom uten å ha sluk eller lekkasjesikring. I alle nye boliger hvor det skal installeres ny bereder på for eksempel kjøkkenet, må den sikres mot lekkasje. Det vanligste er at rørleggeren monterer en vannstoppeventil.

– Skal du bytte ut den gamle berederen din, og den står i et kjøkkenskap uten sluk, bør du få montert vannstoppeventil. Det er også mulig å installere en slik ventil på berederen du har i dag, for sikkerhets skyld, sier Sigmund Clementz i If.

Kilde: Huseierne.no

Vi hjelper deg gjerne med å bytte ut den gamle berederen, eller foretar en sjekk av eksisterende bereder. Ring oss på 23 03 54 00 for rask hjelp.

Tenk på hva du kaster i toalettet og skyller ut i vasken.

Det er nemlig ikke et fett hva du kaster i toalettet eller skyller ut i vasken. Har du for eksempel stekt bacon og skyller stekepannen i vasken, vil dette baconfettet stivne nede i rørene dine. Det kan på sikt føre til at rørene blir tette. I verste fall vil dette fettet og andre matrester lokke til seg rotter. Og det vil du ikke ha i huset ditt! En tredje konsekvens er at det du kaster i toalettet, til slutt ender opp i naturen. Og det ønsker vi heller ikke!

Om du kaster fettet (eller andre ting) i toalettet eller heller det ut i vasken, spiller ingen rolle, alt munner ut i de samme rørene til syvende og sist. Grunnen til at rørene blir tette er at de som regel er bøyd i 45 eller 90 grader. Fett, matrester og olje fester seg i disse bendene og skjøtene. På sikt gjør avleiringer og skitt sitt til dårlig gjennomstrømning og tette rør. Spesielt ser vi dette på eldre rør. Konsekvensene er det ikke mange som tenker på, så Vann- og Avløpsetaten har valgt å rette fokuset mot dette problemet. De har derfor laget en egen nettside som omhandler hva du kan og hva du ikke skal kaste i do. Les mer på dovett.no
Dovett

Kun 3 ting kan kastes

Bæsj, tiss og dopapir er nemlig de tre tingene du med god samvittighet kan etterlate deg i do, alt annet er strengt forbudt å hive i toalettet, og henvises til søpla. Og grunnen til dette er den enkle ting at rørene kan tette seg, og at fett forer rottene.

 

Fett forer rottene

Vi som rørleggere har gjennom tidenes løp opplevd veldig mye forskjellig som folk kaster i toalettet, utenkelig for noen, men vi ser at det faktisk praktiseres. Vi finner alt fra leker, som små barn syns det er artig å kaste i toalettet, til alle typer matrester som voksne syns det er lett å bli kvitt, ved å kaste det i do. Det er bare det at rørene i boligen din ikke er tiltenkt store kotelettbein for eksempel. Dessuten er fett og andre matrester i rørene, kjærkommen næring for rottene.

Rottestopper / Rottesperre

For å unngå dette problemet kan vi hjelpe deg med å installere rottesperre/rottestopper, så slipper du å få rottene inn i huset ditt. For det er ikke tomme trusler at de kan komme inn i huset. Det fins mange rotter i kloakken, og de gnager seg lett gjennom rør og sluk, og havner til slutt på badet ditt!

Rottesperrer kan monteres både på de vannrette og loddrette rørene, ta kontakt med oss på telefon 23035400 eller på post@rorleggersentralen.no, så hjelper vi deg med veien videre!

Rottesperre

Her ser du hva som kan skje hvis du ikke har installert rottesperre på avløpsrørene i huset ditt: Rotter, nei takk!

 

rottefelle, rottesperre, rottesikring, rottestopp, rottefelle rør, rotte i toalettet, rotte i do, rotte i huset, rotte i doskåla, rotter i Oslo, fett forer rottene